Quản lý sản xuất và mua bán

Phòng quản lý sản xuất

Tiếp nhận và giải quyết những vấn đề có liên quan đến các yêu cầu của khách hàng.

Cân đối và lập kế hoạch sản xuất dài, ngắn hạn. Đảm bảo kế hoạch sản xuất, giao hàng.

Quản lý nhà cung cấp

Tiếp nhận và cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo và các bộ phận trong Công ty.

Lập các kế hoạch xuất nhập khẩu và mua hàng hàng tháng.