Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Khát vọng

[25.04.2024] Hoạt động Ngày Môi Trường GTA lần 2 năm 20...

Ngày 25/04/2024 (Thứ Năm), tại GTA đã thực hiện “Hoạt động Ngày Môi trường lần 2 năm 2024 nhằm chuẩn bị cho kỳ...

[16.03.2024] Ngày hội gia đình Goshi-Thăng Long 2024

[16.03.2024] Ngày hội gia đình Goshi-Thăng Long 2024

Ngày hội gia đình là một hoạt động thường niên tại GTA, năm nay ngày hội đã được tổ chức vào ngày 16/3 (Thứ Bảy) tại GTA...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

Website: goshi-india.com

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: sgm.co.th

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: goshigiken.com