Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Tham vọng

Tham dự Đại hội Monozukuri Thế giới tại Yachiyo Nhật Bả...

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, nhóm Monozukuri với 3 đề tài đã đại diện cho GTA tham dự đại hội báo cáo nhóm Mono...

Tham dự đại hội báo cáo nhóm NHC khối AOB tại Philippines

Tham dự đại hội báo cáo nhóm NHC khối AOB tại Philippin...

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, nhóm QC “Đoàn Kết” GTA cùng 6 nhóm HVN đã đại diện cho Việt Nam tham dự đại hội báo cáo nhóm...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

More about GIA

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: www.sgm.co.th/

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn/

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: www.goshigiken.com