Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Khát vọng

[20.06.2020] Tổ chức Đại hội Monozukuri lần 25 - Hội th...

Ngày 20/06/2020 (Thứ Bảy), GOSHI-THĂNG LONG đã tổ chức 3 sự kiện trong Công ty. 1.Đại hội Monozukuri lần 25 (...

[28.04.2020] Hoạt động Ngày Môi Trường GTA

[28.04.2020] Hoạt động Ngày Môi Trường GTA

Ngày 28/04/2020 (Thứ Ba), tại GTA đã thực hiện “Hoạt động vệ sinh Môi trường năm 2020 nhằm chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ “Giải...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

More about GIA

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: www.sgm.co.th/

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn/

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: www.goshigiken.com