Growth, Technology & Ambition

Phát triển, Công nghệ & Khát vọng

[25.03.2021] Phổ biến Vision 2030 và báo cáo chính sách...

Ngày 25 tháng 3 năm 2021 (thứ 5), Công ty phụ tùng xe máy ô tô Goshi – Thăng Long (GTA) đã tổ chức buổi đánh g...

[25.03.2021] Tổng kết kỳ 25 và vinh danh CBCNV 10 năm và 20 năm.

[25.03.2021] Tổng kết kỳ 25 và vinh danh CBCNV 10 năm v...

Chiều ngày 25/3, GTA cũng tổ chức lễ Tổng kết kỳ 25 để báo cáo hoạt động của các Ủy ban như Phát hiện cải tiến, 5S, An t...

GOSHI INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.

Address: P.No 363, 364, Sector 3, Industrial Growth Centre, Bawal, Phase II Dist. Rewari,Haryana, India 123501.

TEL: +91-1284-264-041

More about GIA

SIAM GOSHI MANUFACTURING CO., LTD.

Address: 60 Moo3 Mabyangporn, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand.

TEL: +66-038-891272-5

FAX: +66-038-891135-6

Website: www.sgm.co.th/

GOSHI-THANG LONG AUTO-PARTS CO., LTD.

Address: 134 Sai Dong Street, Group 15, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Viet Nam.

TEL: +84-24-3875-0859

FAX: +84-24-3875-0864

Website: goshithanglong.com.vn/

GOSHI PHILIPPINES, INC.

Address: 108 North Science Avenue, Laguna, Technopark Binan, Laguna, Philippines

TEL: +63‐49-541-2760

More about GPI

GOSHI GIKEN CO., LTD.

Address: Toyooka 1280, Koshi City, Kumamoto Prefecture, Japan 861-1115

TEL: +81-96-248-2431

FAX: +81-96-248-3931

Website: www.goshigiken.com