[25.03.2022] Đánh giá KHKD kỳ 27

Ngày 25 tháng 3 năm 2022 (thứ 6), Công ty phụ tùng xe máy ô tô Goshi – Thăng Long (GTA) đã tổ chức buổi đánh giá Kế hoach Kinh doanh kỳ 27. Tại buổi báo cáo, Ban lãnh đạo Công ty đã truyền tải thông điệp về KHKD kỳ 27 đến toàn thể các cấp quản lý của GTA.

Ngay sau đó là phần báo cáo của các Bộ phận: MG, DMG các Bộ phận báo cáo về thực tế kinh doanh kỳ 26, những việc đã làm được và chưa làm được của Bộ phận mình và thuyết trình kế hoạch kinh doanh kỳ 27. Qua đó các Bộ phận đều quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh Q, C, D để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch kinh doanh kỳ 27.